ورودی امروز ورودی یونیک آرا خروجی ها کل ورودی کل یونیک کل خروجی کل آرا
1 گلف ایران 40 26 1 1 40 26 1 1
2 akkasi.ir 0 0 0 2 0 0 2 0
3 تصاویر 0 0 0 1 0 0 1 0
4 parsian server 0 0 0 1 0 0 1 0
5 سایت نرم افزار داروخانه 0 0 0 0 0 0 0 0
6 گلاسکو 0 0 0 1 0 0 1 0